Arbete mot korruption

Klarity var en app för visseblåsare som arbetar mot korruption. Appen grundades av Niklas Adalberth via stiftelsen Norrsken och hade vid sin lansering ett pilotprojekt i Ghana där undersökande journalister använde appen för att hjälpa medborgare att yttra sig fritt. Appen lades ner år 2020 men du kan fortfarande komma åt källkoden på Github.

Varför är det viktigt att arbeta mot korruption?

Korruption är skadligt för samhället eftersom det kan förstöra samhälleliga institutioner genom att undergräva rättsstatsprincipen, snedvrida ekonomin och förstöra medborgarnas förtroende för deras regering och andra samhällsfunktioner. Det kan också förhindra och försvåra regeringars förmåga att leverera viktiga tjänster som t.ex. utbildning, hälso- och sjukvård samt infrastruktur.

Att bekämpa korruption är viktigt av flera skäl. För det första bidrar det till att säkerställa att offentliga medel används till förmån för samhället snarare än att slösas bort eller missbrukas för privat vinning.

För det andra främjar det rättvisa och lika möjligheter genom att se till att alla har lika möjligheter att delta i ekonomin och samhället.

För det tredje bidrar det till att bygga upp förtroendet för regeringen och de offentliga institutionerna, vilket är nödvändigt för att ett demokratiskt samhälle ska fungera. Slutligen kan det bidra till att minska fattigdom och förbättra den allmänna livskvaliteten för medborgare.

Vad kan man som enskild person göra för att bekämpa korruption?

Det finns flera sätt som individer kan hjälpa till att bekämpa korruption. Här nedan hittar du sju punkter som man som enskild individ kan följa för att motverka korruption.

1.     Läs på och utbilda dig själv om problemet

Lär dig mer om de olika former som korruption kan ta och den skada det kan orsaka. Detta hjälper dig att känna igen och förstå problemet bättre. Vanliga korruptionsformer är mutor, förskingring, utpressning, bedrägeri och nepotism.

2.     Ta ställning mot korruption

Om du bevittnar eller misstänker korruption, var inte rädd för att tala ut om det. Du kan rapportera det till lämpliga myndigheter, till exempel brottsbekämpande organ eller antikorruptionsorganisationer. I Sverige vänder du dig till antikorruptionsgruppen inom Polisen om du vill anmäla korruption. Inom EU kan du anmäla korruption till det Europeiska antikorruptionsmyndigheten.

3.     Stöd antikorruptionsarbete

Det finns många organisationer och initiativ som arbetar för att bekämpa korruption. Du kan stödja dessa ansträngningar genom att volontärarbeta på din fritid, göra en donation eller helt enkelt hjälpa till att uppmärksamma deras arbete.

4.     Föregå med gott exempel

Var ett gott exempel genom att agera med integritet och ärlighet i ditt eget liv. Uppmuntra även andra att göra detsamma.

5.     Kräv transparens och ansvarsskyldighet

Håll din regering och offentliga institutioner ansvariga för sina handlingar. Kräv transparens i hur de fattar beslut och använder resurser.

6.     Stöd etiskt ledarskap

Välj och stöd ledare som är engagerade i att bekämpa korruption och främja god samhällsstyrning.

7.     Utnyttja din konsumentmakt

Stöd företag som har ett bra cv när det gäller korruption. Tänk på de etiska metoderna för de företag du köper från och överväg att stödja dem som har starka antikorruptionspolicyer på plats som de också lever upp till.

Vad är en visselblåsare?

En visselblåsare är en person som rapporterar missförhållanden eller olagliga eller oetiska aktiviteter som förekommer inom en organisation till myndigheterna eller till en högre myndighet inom organisationen. Misskötsamhet eller olagliga aktiviteter som en visselblåsare kan avslöja kan inkludera bedrägeri, missbruk, korruption eller andra oegentligheter. Visselblåsaren kan rapportera missförhållandena internt, till en arbetsledare eller chef inom organisationen, eller externt, till en tillsynsmyndighet, brottsbekämpande myndighet eller media.

Visselblåsare utsätts ofta för repressalier eller andra negativa konsekvenser för att de rapporterar missförhållandena, och lagar har införts i många länder för att skydda visselblåsare från sådana repressalier.

USAs visselblåsarskyddslag

I USA ger visselblåsarskyddslagen från 1989 skydd för federala anställda som rapporterar missförhållanden, och andra lagar, såsom Sarbanes-Oxley Act från 2002 och Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act från 2010, ger också skydd för visselblåsare.

Eus visselblåsardirektiv

I Europeiska unionen (EU) skyddas visselblåsare av EU:s visselblåsardirektiv, som antogs 2019 och kräver att EU:s medlemsstater genomför åtgärder för att skydda visselblåsare som rapporterar överträdelser av EU-lagstiftningen. Direktivet är tillämpligt på alla organisationer inom den offentliga och privata sektorn, inklusive företag, byråer och andra organ.

Enligt direktivet är visselblåsare skyddade mot repressalier, inklusive uppsägning, degradering och annan ogynnsam behandling. De har också rätt till sekretess, vilket innebär att deras identitet inte bör röjas utan deras samtycke, såvida det inte är nödvändigt för att skydda deras intressen.

Enligt direktivet ska EU-länderna inrätta interna och externa kanaler för rapportering av missförhållanden och ge visselblåsare information om hur de ska rapportera missförhållanden och vilket skydd som finns tillgängligt för dem. Det kräver också att medlemsstaterna inrättar mekanismer för att utreda och följa upp rapporter om missförhållanden och att säkerställa att visselblåsare har tillgång till stöd och hjälp under hela processen.